Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Pyhien makkabilaismarttyyrien ortodoksinen veljeskunta ry.

1. Yhdistyksen nimi, kieli ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pyhien makkabilaismarttyyrien ortodoksinen veljeskunta. Yhdistys on suomen- ja ruotsinkielinen. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.


2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on syventää juutalaisen kulttuurin ja uskonnon tuntemusta kristittyjen keskuudessa; käsitellä juutalaisuuteen sekä hengelliseen ja maalliseen Israeliin liittyviä kysymyksiä;
toimia yhdyssiteenä juutalaisuudesta kiinnostuneiden ortodoksikristittyjen välillä;
vastustaa antisemitismiä sen kaikissa muodoissaan; ja tunnustaa juutalaisten oikeus
omaan valtioon.

Yhdistys voi toimia yhteistyössä muiden samoja päämääriä ajavien tahojen kanssa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa ja järjestää luento- ja esitelmätilaisuuksia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja perintöjä
sekä järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia.


3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen henkilö, joka on ortodoksisen kirkon jäsen ja hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen hallitus hyväksyy yhdistyksen varsinaiset jäsenet kirjallisen anomuksen perusteella. Lisäksi yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajan ja kunniajäseniä. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja tai muuten yhdistyksen hyväksi merkittävästi toiminut jäsen. Kunniajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen tarkoitusta merkittävästi edistänyt jäsen.


4. Jäsenen erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun
suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä
jäsenmaksua.


6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja
ja vähintään kolme, enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten
välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulko-
puoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan, ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen
jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.


7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri
tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.


8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilin-
tarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa
kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.


9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
helmi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo
siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on
pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on
esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen päätöksesi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota
on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


10. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta
ennen kokousta lähettämällä kutsukirje jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan posti- tai sähkö-
postiosoitteeseen.


11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus, ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. päätetään hallituksen esityksestä kutsuttavista kunniapuheenjohtajasta ja
kunniajäsenistä.
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin,
että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kahdessa perättäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa
vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa
on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamista päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa
lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

©2019 Pyhien makkabilaismarttyyrien ortodoksinen veljeskunta - suntuubi.com